28. สถิติการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการบุกรุกป่าไม้ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ข้อมูลตัวชี้วัด “สถิติการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการบุกรุกป่าไม้”

กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง ใน พ.ศ. 2562 พบว่า สถิติการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ มีจำนวนคดีบุกรุกรวม 1,853 คดี และมีพื้นที่ที่ถูกบุกรุกรวมทั้งสิ้น 33,449.14 ไร่ ลดลงจาก พ.ศ. 2561 ที่มีพื้นที่ที่ถูกบุกรุกรวมทั้งสิ้น 45,416.85 ไร่ เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า จำนวนคดีบุกรุกมีแนวโน้มลดลง แต่พื้นที่ที่ถูกบุกรุกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (ตารางที่ 2.15) (กรมป่าไม้, 2563) สถิติการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พบว่า ใน พ.ศ. 2562 มีคดีบุกรุก 1,046 คดี และมีพื้นที่ที่ถูกบุกรุกรวม 16,534.12 ไร่ ลดลงจาก พ.ศ. 2561 ที่มีคดีบุกรุก จำนวน 1,539 คดี และมีพื้นที่ที่ถูกบุกรุกรวม 21,896.12 ไร่ เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า จำนวนคดีบุกรุกมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่พื้นที่ที่ถูกบุกรุกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2563ก)

สถิติการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและเขตพื้นที่ป่าในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. 2553-2562

หมายเหตุ: 1) เขตพื้นที่ป่าในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
2) เนื่องจากเป็นข้อมูลนำเสนอของหน่วยงาน ไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ป่าไม้ เป็นเพียงข้อมูลที่ใช้ประกอบเท่านั้น
ที่มา: กรมป่าไม้ (2563) และ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (2563)

ดาวน์โหลดข้อมูล